Gimnazjum
im. Karola Urbańskiego
w Złotnikach Kujawskich
Godło Polski

Pedagog

 

Godziny pracy pedagoga szkolnego 

mgr Dorota Drzewiecka

 

Poniedziałek: 8-14
Wtorek: 11-16
Środa: 8-13
 Czwartek: 10-14
Piątek: 9-13

 

 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach. 
 1.Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana uczniowi polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia, a zwłaszcza:  • niepełnosprawności;  • niedostosowania społecznego;  • zagrożenia niedostosowaniem społecznym;  • szczególnych uzdolnień;  • specyficznych trudności w uczeniu się;  • zaburzeń komunikacji językowej;  • choroby przewlekłej;  • sytuacji kryzysowych lub traumatycznych;  • niepowodzeń edukacyjnych;  • zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny, sposobem spędzania czasu 
 
2. Pomoc udzielana jest uczniom, którzy: • posiadają orzeczenie do kształcenia specjalnego lub o potrzebie indywidualnego nauczania • posiadają opinię z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej (PPP) lub innej poradni specjalistycznej • posiadają zaświadczenie od lekarza stwierdzające chorobę przewlekłą • nie posiadają dokumentów z PPP, ale wobec których nauczyciel stwierdzi, że istnieje taka konieczność.   
 
3. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna realizowana jest we współpracy z: • rodzicami uczniów; • pedagogiem; • poradniami psychologiczno-pedagogicznymi; • podmiotami działającymi na rzecz rodziny i dzieci.
 
4. Pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest udzielana z inicjatywy: • rodziców ucznia; • ucznia; • nauczyciela, wychowawcy lub specjalisty prowadzącego zajęcia z uczniem;
  
Drogi Uczniu zwróć się do pedagoga szkolnego gdy:
  
- czujesz, że nikt Cię nie rozumie,
- nie potrafisz porozumieć się z nauczycielem
- masz problemy rodzinne, osobiste, znajdujesz się w trudnej sytuacji materialnej 
- masz problem i nie wiesz jak go rozwiązać
- czujesz się samotny, odrzucony przez klasę, grupę 
- chcesz podzielić się swoją radością, sukcesem
- chciałbyś z kimś porozmawiać 
- chciałbyś pomóc innym, nie wiesz, w jaki sposób (wolontariat) 
- masz ciekawe pomysły, którymi chcesz się podzielić
 
Drogi Rodzicu zwróć się do pedagoga szkolnego, gdy:
 
- niepokoi Cię zachowanie Twojego dziecka, 
- chcesz porozmawiać o dziecku i Twoich z nim relacjach,
- masz pytania dotyczące wyników w nauce dziecka i jego funkcjonowania w szkole,
- potrzebujesz wsparcia w procesie wychowania,
- masz pytania i nie wiesz do kogo się z nimi zwrócić,
- szukasz pomocy, porady.
 
 
„Dzieci potrzebują miłości - szczególnie wtedy, gdy na nią nie zasługują”.
Henry David Thoreau
 
 
10 Zasad Rodzicielskiego Wychowania
 
 1. Obfita miłość.
 2. Konstruktywna dyscyplina.
 3. Wspólne spędzania czasu. 
 4. Zaspokojenie osobistych potrzeb wszystkich członków  rodziny. 
 5. Rozwijanie wzajemnego szacunku w rodzinie. 
 6. Uczenie odróżniania dobra od zła. 
 7. Uważne słuchanie. 
 8. Służenie radą.
 9. Rozwijanie niezależności.
  
Tu zawsze znajdziesz wsparcie:
 
 Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna
w Inowrocławiu
  tel. 52/ 359-22-66
 
Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia
dla osób dotkniętych problemem przemocy w rodzinie  88-181 Jaksice,  ul. Sportowa 4
 tel. 52/357-89-32
 
Wojewódzka Przychodnia Zdrowia Psychicznego
poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży
58-634 Bydgoszcz, ul. Sułkowskiego 58a
 
NZOZ Poradnia Zdrowia Psychicznego
 85-323 Bydgoszcz, ul. Stawowa 1
pomoc psychologiczno-pedagogiczna dla dzieci i młodzieży
52/ 373-64-79
52/ 373-39-71 
 
Ośrodek Profilaktyki Wczesnej Terapii Uzależnień  Inowrocław, ul. Toruńska26
 
Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii
Inowrocław, ul. Toruńska26
Bydgoszcz, ul. Gajowa 7
 
TELEFON ZAUFANIA Jeśli masz problem, z którym nie potrafisz sobie poradzić, nie wiesz do kogo się z nim zwrócić, zadzwoń: 116 111 - ogólnopolski telefon zaufania dla dzieci i młodzieży. Możesz dzwonić w dni powszednie, od poniedziałku do piątku w godzinach od 12:00 do 20:00 Nie ma problemów ważnych i nieważnych, możesz zadzwonić  w każdej sprawie, która jest dla Ciebie trudna.
OGÓLNOPOLSKIE POGOTOWIE DLA OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE"NIEBIESKA LINIA" tel. /fax (22) 668-70-00Poradnia działa w dni powszednie w godzinach: 14:00 - 22:00; dyżur prawny w ramach poradni odbywa się w poniedziałki i piątki  w godzinach: 18:00 - 22:00 http://www.niebieskalinia.pl/
RUCH POMOCY RODZINIE tel. (22) 621-03-67 (pon. - pt. 10:00 - 17:00) http://www.rpr.nni.pl/
RZECZNIK PRAW DZIECKA biuro tel. (22) 696-55-45, 629-60-79 ul. Śniadeckich 10, 00-656 Warszawa e-mail: rpd@brpd.gov.pl  http://www.brpd.gov.pl/ Bezpłatny telefon zaufania 0 800 12 12 12 dostępny również ze strony internetowej
 
 Rzecznika Praw Dziecka:  TELEFON ZAUFANIA ZATRZYMAJ PRZEMOC 0 800 120 148
ANTYNARKOTYKOWY TELEFON ZAUFANIA 0 801 199 990 codziennie: 16:00 - 21:00 PORADNIA INTERNETOWA http://www.poradnia.narkomania.org.pl/
POLICYJNY TELEFON ZAUFANIA 0 800 120 226
 

 

 

 

 

 

 

Na własne konto
Uczę się, ćwiczę, wygrywam
Projektor, wolontariat studencki
Wielka Orkiestra Świąteczej Pomocy 2013
Bank Żywności
Lepsza szkoła - projekt edukacyjny
Europejski fundusz społeczny
Szkoła bez przemocy
Szkoła marzeń
Podziel się posiłkiem
Szkoła humanitarna
Matematyka bez granic
Rok Szkolny w Ruchu
Mazowieckie stowarzyszenie pracy dla niepełnosprawnych DE FACTO
 
Realizacja APE COMPUTERS